Regulamin wynajmu samochodów

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu

samochodów zawieranych przez KABERO GAŁKA BEATA 32-050 Skawina ul. Korabnicka 3b.,   w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

2. Integralną częścią Regulaminu jest Umowa najmu.

3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

4. Strony:

a. Klient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą)

b. Wynajmujący: KABERO GAŁKA BEATA 32-050 Skawina ul. Korabnicka 3b.

5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która

ukończyła 21 lata, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „DANE UŻYTKOWNIKA” wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

6. Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “DANE UŻYTKOWNIKA” lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.

7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu

Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie.

W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką

poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.

8. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków

Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego,

a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi

z eksploatacją samochodu.

9. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania

pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą

wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.

10. W wypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.

11. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

12. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować

bezgotówkowo dokonując wpłaty na rachunek bankowy prowadzony przez BANK ZACHODNI WBK 12 1090 2053 0000 0001 2058 7585

 

Obowiązki Najemcy

 

Zasady użytkowania pojazdu

 

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu,

powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

 

13. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

 

a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego

(ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC,

zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),

 

b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie

samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie

poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków),

 

c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie

i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do

spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł

sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),

 

d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną

w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu

 

e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające

z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.

 

14. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy. Wyjazd poza granicę Polski możliwy jest do wszystkich krajów Unii Europejskiej, po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody. Fakt wyjazdu należy zgłosić do KABERO GAŁKA BEATA 32-050 Skawina ul. Korabnicka 3b. przed odbiorem samochodu. Jeżeli planujesz wyjazd do innego

kraju niż wymienione skontaktuj się z nami (+48) 12 276 22 10 lub biuro@kabero.com.

W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej , a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu

koszty.

  • ·W szczególności zabrania się:

 

a. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,

 

b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,

 

c. palenia tytoniu w samochodzie,

 

d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych

z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.

 

e. przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.

 

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej . W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

 

16. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

17. W przypadku gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe

wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.

 

 

Opłaty

 

18. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

19. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

20. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

21. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za jeden okres płatności,

Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

 

Zwrot lub wymiana pojazdu

 

22. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do

ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie.                W przypadku zwrotu pojazdu poza siedzibą oddziału w którym nastąpiło wydanie pojazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem.

23. Zwrotu pojazdu w KABERO GAŁKA BEATA 32-050 Skawina ul. Korabnicka 3b  poza godzinami pracy biura możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego.

24. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu

samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu.

Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane bezpośrednio w siedzibie KABERO GAŁKA BEATA 32-050 Skawina ul. Korabnicka 3b.

25. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24

godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu

(przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.

26. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym albo faksem.

27. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest

zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego

zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.

28. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej.

W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru

samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

29. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.

30. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania

samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na

zewnątrz,

b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a

nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane

reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),

c. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich

zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,

d. szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej

staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej

odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,

e. likwidacji szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów

prawa oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w

tym kosztów myjni i prania tapicerki

f. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku

była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera

pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego

przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

 

31. Najemca na podstawie ogólnych przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za brak części i

wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i

zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.

32. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy

rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami dodatkowymi.

 

Serwis, przeglądy i naprawy

 

33. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu

w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie

z Rejestrem Obsługi Pojazdu lub podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym (w razie wątpliwości należy skontaktować się z KABERO GAŁKA BEATA 32-050 Skawina ul. Korabnicka 3b. 12 276 22 10. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód, opłata wg Cennika).

34. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego KABERO GAŁKA BEATA 32-050 Skawina ul. Korabnicka 3b 12 2762210 oraz postępować zgodnie ze wskazówkami

Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub

doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

35. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy

w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

 

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

 

36. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z Infolinią KABERO GAŁKA BEATA 32-050 Skawina ul. Korabnicka 3b 12 276 22 10 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia

szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do

natychmiastowego wezwania Policji.

37. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 35, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

 

Obowiązki Wynajmującego

 

38. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

39. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni Najemcy samochód zastępczy o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasookresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu.

W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega

odpowiedniemu obniżeniu.

Udostępnienie samochodu zastępczego, nie nastąpi w razie:

a. Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej,

kluczyków od samochodu , tablic(y) rejestracyjnej

 

b. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

 

Ubezpieczenie pojazdów

 

40. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ,,opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

41. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC ,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem)

Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji

i kradzieży z wyjątkiem:

a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,

b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po

użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,

c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30

km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu

drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub

dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),

d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego

do prowadzenia samochodu,

f. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z

wyłączeniem pkt 40 ppkt h. oraz ppkt i. Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą

administracyjną w związku ze zdarzeniem zgodnie z załączonym cennikiem),

g. wszystkich szkód częściowych nie rozliczanych w ciężar polisy OC sprawcy (Najemca

zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem, zgodnie z załączonym

cennikiem),

h. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków

lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca,

i. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane

w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,

j. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek

próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,

k. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi

Najemca,

l. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów

ubezpieczeniowych lub z polis.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest

zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia

samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu

i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

 

Ponadto na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w KABERO GAŁKA BEATA 32-050 Skawina ul. Korabnicka 3b.

 

42. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę

Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu..

43. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

44. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać:

a. Ważny dowód osobisty, w sytuacji, gdy klient jest obcokrajowcem – ważny paszport,

b. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,

c. Kartę płatniczą lub gotówkę w celu dokonania stosownych płatności za wynajem,

 

 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU – CENNIK, TABELA OPŁAT

 

ZDARZENIE

 

OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM, KARY UMOWNE

 

A. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy

rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 320 PLN

 

B. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka 300 PLN

 

C. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka 700 PLN

 

D. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu  200 PLN

 

E. Brak kołpaka nieoryginalnego 60 PLN

 

F. Brak kołpaka oryginalnego 120 PLN

 

G. Brak panelu do radia 300 PLN

 

H. Brak dokumentów technicznych

 

(Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) 200 PLN

 

I. Uzupełnienie brakującego paliwa Koszt paliwa + 35%

 

J. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych

przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 200 PLN kara umowna

 

K. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku

opłata w/g cennika producenta + 35%

 

L. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 2500 PLN

 

M. Palenie tytoniu w samochodzie 250 PLN kara umowna

 

N. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu 300 PLN kara umowna

 

O. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 250 PLN kara umowna

 

P. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem 250 PLN

R. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP 100 PLN za każdą dobę pobytu

samochodu za granicą – kara umowna

 

S. Zwłoka w zwrocie samochodu

 

Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki – kara umowna;

 

T. Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania

tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia Koszt usługi lub części +35%

 

U. Opłata administracyjne za każdą szkodę powstałą w trakcie najmu

i nie rozliczaną w ciężar polisy OC sprawcy. 813,01 PLN

 

Podane ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT