Regulamin wynajmu motocykli

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków najmu motocykli,

a  także  akcesoriów,  w  ramach  umów  zawieranych  z  Najemcami  przez  KABERO GAŁKA BEATA prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  KABERO GAŁKA BEATA z siedzibą Borek Szlachecki 256, 32-050 Skawina.

§ 2

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1. Motocyklu – należy przez to rozumieć motocykl, motorower, skuter łącznie z kompletem

akcesoriów wskazanych w umowie najmu;

2. Wypożyczalni – należy przez to rozumieć Wynajmującego, tj. GAŁKA BEATA prowadzącą

działalność gospodarczą pod nazwą nazwą  KABERO GAŁKA BEATA z siedzibą Borek Szlachecki 256, 32-050 Skawina. ;

3. Najemcy – należy przez to rozumieć osobę, która zawarła z Wypożyczalnią umowę najmu

Motocykla.  Najemcą  może  być  osoba,  która  ukończyła  21  lat,  legitymuje  się  ważnym

dowodem osobistym lub paszportem i co najmniej od roku posiada ważne prawo jazdy kat. A

z zastrzeżeniem § 3.

§ 3

1. Najemcą Motocykla o pojemności skokowej silnika poniżej 125 cm3 może zostać osoba,

która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej roku

posiada ważne prawo jazdy kategorii A1 lub A.

2. Najemcą skutera o pojemności skokowej silnika poniżej 50 cm3 może zostać osoba, która

ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej roku

posiada ważne prawo jazdy kategorii A1, A lub B.

II.   ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI

§ 4

1. Rezerwacje składa się do wypożyczalni telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem serwisu internetowego.

2. Pierwszeństwo mają rezerwacje potwierdzone przedpłatą.

3. Rezerwacje nie potwierdzone przedpłatą (rezerwacje wstępne) podlegają realizacji w

drugiej kolejności.

§ 5

1. Przyjęcie  rezerwacji  przez  Wypożyczalnię  i  jej  potwierdzenie  nie  jest  tożsame  z

zawarciem umowy najmu.

2. Wypożyczalnia  może  odmówić  oddania  w  najem  Motocykla  w  następujących

przypadkach:

a) nie przedstawienia przez osobę zainteresowaną najmem wymaganych dokumentów,

o których mowa w § 2 ust. 3, § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu;

b) podejrzenia znajdowania się osoby zainteresowanej najmem pod wpływem alkoholu,

narkotyków lub innych podobnie działających substancji;

c) nie udostępnienia przez osobę zainteresowaną najmem danych wymaganych przez

Wypożyczalnię;

d) niezależnych od stron zdarzeń losowych uniemożliwiających oddanie Motocykla w

najem.

§ 6

1. Odwołanie  rezerwacji  przez  osobę,  która  jej  dokonała,  może  nastąpić  najpóźniej

na 3 dni przed planowanym odbiorem Motocykla.

2. W przypadku rezerwacji, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, niestawienie się po

odbiór Motocykla w ustalonym terminie powoduje przepadek uiszczonej przedpłaty na

rzecz Wypożyczalni.

23. Rezerwacje, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, są anulowane z chwilą przyjęcia

rezerwacji, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, o czym Wypożyczalnia informuje

osobę dokonującą rezerwacji.

III.   ODPŁATNOŚĆ

§ 7

1. Opłaty  z  tytułu  najmu  Motocykla  uiszczane  są  przy zwrocie przedmiotu użytkowania,  zgodnie  ze  stawkami obowiązującymi w dniu dokonania rezerwacji.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, regulowane będą gotówką  – W chwili zwrotu pojazdu najemca może zostać obciążony

łącznymi kosztami z tytułu umowy najmu, tj.:

a) stawką najmu,

b) opłatą manipulacyjną za brakujące paliwo,

c) opłatami  dodatkowymi  (za  dodatkowe  usługi,  za  wynajem  dodatkowego

wyposażenia),

d) kosztami  z  tytułu  uszkodzenia  lub  utraty  Motocykla,  zagubienia  dokumentów,

kluczyków, akcesoriów, karami umownymi,

e) opłatą za dodatkowy okres najmu – w przypadku przedłużenia umowy.

3. Stawka najmu naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę.

IV.   ZASADY WYDANIA MOTOCYKLA

§ 8

1. Przy  zawarciu  umowy  najmu,  Najemca  jest  zobowiązany  przedłożyć  do  wglądu

dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3, § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu.

2. Przedkładane prawo jazdy odpowiedniej kategorii musi być ważne co najmniej do końca

planowanego okresu najmu.

3. Przedkładane  prawo  jazdy  wydane  za  granicą,  musi  być  uznawane  za  ważne  na

terytorium  Polski,  w  przeciwnym  razie  Najemca  zobowiązany  jest  posiadać

międzynarodowe prawo jazdy.

§ 9

1. Wydanie  Motocykla  Najemcy  następuje  w  miejscu  wskazanym  Najemcy  przez

Wypożyczalnię.

2. Na życzenie Najemcy, Wypożyczalnia może za dodatkową opłatą, wydać Motocykl w

innym miejscu, niż wskazane w ust. 1.

3. Przy wydaniu Motocykla Najemcy strony przeprowadzają oględziny stanu technicznego

i wizualnego Motocykla. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia podlegają wpisowi do Karty

Uszkodzeń Motocykla.

4. Przy  wydaniu  Motocykla  Najemcy,  Wypożyczalnia  odnotowuje  ilość  paliwa  w

Motocyklu, a Najemca potwierdza te dane.

§ 10

1. Najemcę poczytuje się za jedyną osobę uprawnioną do kierowania Motocyklem. Jeżeli

Motocykl ma być kierowany przez inną osobę, wówczas ta osoba musi być jako „Drugi

Kierowca”  wpisana  do  umowy  najmu.  W  takim  wypadku  Najemca  musi  także

przedstawić ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii należące do Drugiego Kierowcy.

2. Za  wyjątkiem  „Drugiego  Kierowcy”  Najemca  nie  może  bez  pisemnej  zgody

Wypożyczalni podnająć Motocykla ani oddać go komukolwiek do używania.

 

V.   ZASADY ZWROTU MOTOCYKLA

§ 11

1. Najemca  zobowiązany  jest  do  zwrotu  Motocykla  w  terminie  ustalonym  w  umowie

najmu.

2. Motocykl podlega zwrotowi z taką samą ilością paliwa, jaką posiadał w chwili wydania

Najemcy.  Za  niedobór  paliwa,  Najemca  będzie  obciążony  opłatą  manipulacyjną

w wysokości 500zł.

 

§ 12

1. Zwrot Motocykla następuje w miejscu wskazanym przez Wypożyczalnię.

2. Przy zwrocie Wypożyczalnia dokonuje sprawdzenia stanu technicznego i wizualnego

Motocykla i porównania go ze stanem ustalonym przy wydaniu Motocykla Najemcy.

3. Wszelkie  uwagi  co  do  stanu  technicznego  i  wizualnego  Motocykla  podlegają

odnotowaniu  w  Karcie  Uszkodzeń  Motocykla.  Jeżeli  Najemca  odmawia  podpisania

Karty Uszkodzeń Motocykla, Wypożyczalnia czyni o tym wzmiankę i jednostronnie

podpisuje Kartę.

4. Najemca odpowiada za stwierdzone przy zwrocie Motocykla uszkodzenia i wszelkie

ubytki i jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich naprawy (usunięcia).

5. Jeżeli uszkodzenie wymaga wyceny rzeczoznawcy, termin rozliczenia liczony jest od

dnia jej dokonania.

 

7. W przypadku szkody spowodowanej przez innego użytkownika drogi Wypożyczalnia

ma prawo do zatrzymania kwoty gwarancji pokrycia dodatkowych kosztów ??? do

czasu wydania orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowania z

ubezpieczenia OC sprawcy.

§ 13

1. W  przypadku  niezwrócenia  Motocykla  w  terminie  ustalonym  w  umowie  najmu,

Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia kwoty 5.000 tytułem kary umownej.

2. Niezależnie  od  obciążenia  karą  umowną  wskazaną  w  ust.  1,  Wypożyczalnia  może

dokonać  odbioru  Motocykla  od  Najemcy  na  koszt  Najemcy.  W  takim  wypadku,

Najemca  zobowiązany  jest  do  zwrotu  całości  kosztów  poniesionych  przez

Wypożyczalnię w celu odbioru Motocykla.

3. W przypadku naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1, Wypożyczalnia może

dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego,  jeśli  szkoda  wynikła  z  przekroczenia

terminu zwrotu Motocykla przewyższa wartość kary umownej.

VI. PRZEDŁUŻENIE NAJMU

§ 14

1. Umowny  okres  najmu  może  zostać  przedłużony  pod  warunkiem  zgłoszenia  przez

Najemcę woli przedłużenia najmu nie później niż na jeden dzień przed ustalonym w

umowie terminem zwrotu Motocykla.

2. Przedłużenie  najmu  zależy  od  zgody  Wypożyczalni,  przy  czym  Wypożyczalnia  nie

odmówi przedłużenia najmu o ile nie  zaistnieją  uzasadnione  przeszkody do takiego

przedłużenia.

3. Uzasadnioną przeszkodą, o której mowa w ust. 2 jest w szczególności wcześniejsza

rezerwacja  przez  inną  osobę  Motocykla  objętego  najmem,  który  miałby  podlegać

przedłużeniu. W takiej sytuacji możliwe jest przedłużenie najmu z podmianą Motocykla

na Motocykl o podobnym standardzie. W razie konieczności zamiany na Motocykl o

innym standardzie, strony nie przedłużą najmu, mogą jedynie zawrzeć nową umowę

najmu.

§ 15

1. W razie przedłużenia umowy najmu zgodnie z § 15 niniejszego Regulaminu, Najemca

nie  ponosi  konsekwencji  z  tytułu  niezwrócenia  Motocykla  w  pierwotnym  terminie

umownym, o których mowa w § 14 Regulaminu.

2. Jeśli jednak Najemca nie dokona zwrotu Motocykla po upływie przedłużonego okresu

najmu, wówczas sankcje z § 14 Regulaminu znajdują pełne zastosowanie.

3. Niezależnie od powyższego, nie zgłoszenie przez Najemcę woli przedłużenia okresu

najmu i nie zwrócenie Motocykla w ciągu 24 godzin od terminu zwrotu, potraktowane

będzie  jako  bezprawny  zabór  Motocykla,  co  będzie  się  wiązało  ze  zgłoszeniem

popełnienia przestępstwa organom ścigania.

VII.   OBOWIĄZKI NAJEMCY

§ 16

1. Najemca zobowiązany jest do:

a) należytej dbałości o najęty Motocykl;

b) eksploatacji Motocykla zgodnie z jego przeznaczeniem i charakterystyką techniczną;

c) przestrzegania  przepisów Ustawy Prawo o ruchu  drogowym oraz  analogicznych

przepisów obowiązujących za granicą – w przypadku korzystania z Motocykla poza

granicami Polski;

d) przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów obowiązujących na terenie Polski i

innych Państw, na terenie których Najemca będzie korzystał z Motocykla.

2. Najemcy  zabrania  się  przekraczania  dopuszczalnej  ładowności  Motocykla,  a  także

przekraczania innych parametrów eksploatacyjnych Motocykla.

3. Najemca ma bezwzględny zakaz wykorzystywania Motocykla w jakiejkolwiek formie

rywalizacji  sportowej,  czy  też  quasi-sportowej,  w  tym  w  treningach  przed  taką

rywalizacją, a także w zlotach motocyklowych.

§ 17

1. Zgodna z umową eksploatacja Motocykla wymaga:

a) posiadania przez Najemcę podczas używania Motocykla dokumentów wymaganych

przez służby kontroli ruchu drogowego, tj. prawa jazdy, dowody rejestracyjnego,

polisy OC, umowy najmu;

b) dokonywania  należytego  zabezpieczenia  Motocykla  przed  kradzieżą  poprzez

założenie udostępnionych Najemcy blokad;

c) bieżącej obsługi Motocykla na koszt Najemcy. Na obsługę bieżącą składają się w

szczególności:  kontrola  ogumienia,  kontrola  działania  świateł  sygnalizacyjnych,

mijania i drogowych, kontrola naciągu łańcucha itp.

2. Za  szkodę  wynikłą  z niedopełnienia obowiązków  przewidzianych  w  ust.1  Najemca

ponosi pełną odpowiedzialność. Najemca odpowiada także za jakiekolwiek braki części

i wyposażenia Motocykla.

3. W  razie  zagubienia  dokumentów  Motocykla,  kluczyków  lub  innych  dodatkowych

akcesoriów wskazanych w umowie, Najemca ponosi pełne koszty wyrobienia nowych

dokumentów i zakupu brakujących akcesoriów.

4. Najemcy zakazuje się dokonywać we własnym zakresie wymiany (uzupełnienia) oleju

silnikowego i płynu hamulcowego, chyba że Najemca wcześniej uzyskał pisemną zgodę

Wypożyczalni.  W  przypadku  uzgodnionej  z  Wypożyczalnią  wymiany  płynów

eksploatacyjnych,  koszty  takiej  wymiany  zostaną  rozliczone  z  Najemcą  przy

rozwiązaniu umowy najmu.

5. W  przypadku  konieczności  dokonania  przeglądu  okresowego  Motocykla  w  trakcie

trwania najmu, Najemca udostępni Wypożyczalni Motocykl na cały wymagany czas

tego  przeglądu.  Najemca  udostępni  Motocykl  niezwłocznie,  w  czasie  i  miejscu

wskazanym przez Wypożyczalnię. Nie udostępnienie Motocykla przez Najemcę będzie

skutkowało obciążeniem go pełnymi kosztami przeglądu oraz obowiązkiem naprawienia

szkody wynikłej z nie udostępnienia Motocykla.

§ 18

W każdym przypadku nie wywiązania się przez Najemcę z obowiązków opisanych w § 17 i §

18  niniejszego  Regulaminu,  Wypożyczalnia  jest  uprawniona  do  wypowiedzenia  umowy

najmu  w  trybie  natychmiastowym.  W  razie  skorzystania  przez  Wypożyczalnię  z  tego

uprawnienia,  Najemca  niezwłocznie  (nie  później  niż 24h.)  zwróci  najęty

Motocykl.

VIII.   UŻYWANIE MOTOCYKLA POZA GRANICAMI POLSKI

§ 19

1. Najemca  może  korzystać  z  Motocykla  tylko  na  terenie  Polski,  chyba  że  uzyska

uprzednią pisemną zgodę Wypożyczalni na korzystanie z Motocykla poza granicami

Polski. Ilekroć jest mowa o korzystaniu z Motocykla poza granicami Polski, należy

przez to rozumieć obszar Europy.

2. Wywóz  Motocykla  poza  granice  Polski  bez  pisemnej  zgody  Wypożyczalni  będzie

skutkował obciążeniem Najemcy karą umowną w kwocie 5.000zł

3. W  razie  korzystania  z  Motocykla  poza  granicami  Polski  za  zgodą  Wypożyczalni,

Wypożyczalnia nie zapewnia zastąpienia Motocykla w sytuacji awarii lub kolizji.

4. Dozwolone  korzystanie  z  Motocykla  poza  granicami  Polski  wymaga  wykupienia

zielonej karty, w krajach nie objętych polskim ubezpieczeniem OC.

5. Korzystanie  z  Motocykla  w  niektórych  państwach  europejskich,  poza  zgodą

Wypożyczalni, może wymagać uiszczenia przez Najemcę dodatkowego zabezpieczenia.

IX.   SYTUACJE AWARII, KOLIZJI LUB KRADZIEŻY

§ 20

1. W  przypadku  awarii  Motocykla  w  trakcie  trwania  najmu,  Najemca  niezwłocznie

zawiadamia o tym fakcie Wypożyczalnię i ma bezwzględny obowiązek zastosować się

do jej wytycznych odnośnie dalszego postępowania.

2. Zakazuje  się  Najemcy  samodzielnego  zlecania  jakichkolwiek  napraw,  przeróbek  i

przeglądów Motocykla.

3. Wypożyczalnia nie odpowiada za szkody poniesione przez Najemcę wskutek awarii

Motocykla, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej Wypożyczalni.

94. W razie awarii Motocykla, za którą Najemca nie odpowiada, Wypożyczalnia dołoży

starań,  by  zapewnić  Najemcy  Motocykl  zastępczy  o  podobnym  standardzie.  Jeżeli

Motocykl zastępczy miałby wyraźnie niższy standard od Motocykla zarezerwowanego,

wówczas opłaty za dalszy okres najmu podlegałyby stosownemu obniżeniu. W braku

możliwości dostarczenia Motocykla zastępczego, umowa najmu ulega rozwiązaniu, a

kwoty  pobrane  przez  Wypożyczalnię  za  okres  niesprawności  Motocykla  podlegają

zwrotowi.

5. Najemca nie może domagać się zwrotu opłat najmu za okres niesprawności Motocykla,

jeżeli awaria wynikła z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność.

§ 21

W razie kradzieży lub uszkodzenia Motocykla w efekcie kolizji lub wypadku drogowego,

Najemca ma obowiązek natychmiastowego wezwania Policji oraz uzyskania poświadczenia

zaistniałych  szkód  na  formularzu  dołączonym  do  umowy  najmu.  Najemca  ma  także

obowiązek zgłoszenia faktu kolizji lub wypadku drogowego Wypożyczalni niezwłocznie od

momentu zajścia zdarzenia oraz dalszego stosowania się do otrzymanych od Wypożyczalni

wytycznych. Najemca zobowiązany jest do udzielania wymaganych informacji i wyjaśnień

na żądanie stosownych organów i władz administracyjnych.

§ 22

1. Motocykl jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia AC. Ubezpieczenie to zwalnia (z

zastrzeżeniem  zapisów  o  karze  umownej)  Najemcę  od  odpowiedzialności

w sytuacji kolizji i kradzieży, za wyjątkiem następujących

sytuacji:

a) Umyślnego  uszkodzenia  pojazdu,  uszkodzenia  podczas  prowadzenia  w  stanie

nietrzeźwym (po spożyciu alkoholu), po użyciu narkotyków lub innych środków

odurzających lub podobnie działających lub bez ważnego prawa jazdy odpowiedniej

kategorii;

b) Uszkodzenia pojazdu w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości, a także

w  razie  dopuszczenia  się  naruszenia  przepisów  ruchu  drogowego  (obowiązuje

wówczas  udział  własny  Najemcy  lub  całkowite  wyłączenie  odpowiedzialności

ubezpieczyciela za szkodę);

10c) gdy kierujący zbiegł z miejsca wypadku;

d) gdy osoba kierująca nie była wymieniona w umowie najmu jako Kierowca lub Drugi

Kierowca;

e) Szkody  całkowitej,  rozliczanej  w  ciężar  polisy  Auto  Casco  oraz  kradzieży

Motocykla z wyłączeniem pkt g)

f) Wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC -

g) Kradzieży  Motocykla,  po  której  Najemca  nie  zwrócił  Wypożyczalni  wszystkich

udostępnionych  mu  kluczyków  lub  dowodu  rejestracyjnego  skradzionego

motocykla, oraz kradzieży Motocykla, w którym nie były uruchomione wszystkie

dostarczone przez Wypożyczalnię urządzenia antykradzieżowe – w tych wypadkach

Najemca  odpowiada  w  pełni  za  naprawienie  szkody.  Najemca  jest  zwolniony z

odpowiedzialności,  jeżeli  spełnienie  powyższych  wymogów  było  niemożliwe  ze

względu na uprzednie użycie przemocy lub groźby jej użycia (rozboju),

h) Szkód powstałych w okolicznościach innych niż. zgłoszone Ubezpieczycielowi, u

którego Wypożyczalnia ubezpieczyła Motocykl.

X.   REGULACJE KOŃCOWE

§ 23

1. Niniejszy  Regulamin  stanowi  integralną  część  umowy  najmu,  a  Najemca  składając

podpis pod umową najmu potwierdza jednocześnie zapoznanie się z postanowieniami

niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  oraz  w  umowie  najmu,

stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 24

Wraz z podpisaniem umowy najmu, Najemca zapewnia, że wskazany w umowie Kierowca i

Drugi  Kierowca,  dysponują  należytymi  umiejętnościami  wymaganymi  do  kierowania

Motocyklem i znane są im zagrożenia związane z jazdą Motocyklem.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2012